Disclaimer

Alles wat ik hier verkondig is mijn eigen mening, en niet die van mijn werkgever of van de verenigingen of partij waartoe ik behoor. Die zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor wat ik hier schrijf. Ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid, en alle fouten die ik hier maak zijn de mijne.

Tenzij u reageert, natuurlijk. Als u dan fouten maakt, dan zijn het de uwe. En als u hier iets achterlaat, dan kan ik daarmee doen wat ik wil. Er staat (volgens sommigen toch) nogal wat creatief materiaal op deze site. Ik ben fan van de Creative Commons-filosofie, en alle hier gepubliceerde werk valt onder de hieronder vermelde licentie.

En hoewel er niet veel duidelijkheid bestaat over de juridische status van disclaimers, vermeld ik er hier graag bij dat, wanneer ik vind dat iemand het hier gepubliceerde materiaal of deze website naar mijn mening misbruikt, dat die iemand verplicht zal zijn om –bovenop een nader te bepalen te vorderen schadevergoeding – me een trip naar Legoland Billund verschuldigd is. Voor twee volwassenen en twee kinderen, met verblijf van  4 dagen / 3 nachten in het Legoland Hotel, inclusief vliegtickets, entree in Legoland en half pension.

En ik hoop dat Tom Lanoye ooit de Nobelprijs krijgt. Vrede of literatuur, daar ben ik nog niet uit.

Dit werk van Bart Michiels valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.Schermafbeelding 2018 08 30 om 21.22.35
Privacybeleid

Tja. Dit hoort zo volgens de AVG ofte GDPR. Ik heb echt mijn best gedaan om hieronder zo duidelijk mogelijk te zijn. Want Europa rules! And so does your privacy.

Je privacy vind ik belangrijk, en ik hecht dan ook veel belang aan een correcte verwerking en gebruik daarvan.

Wij willen dat je begrijpt op welke manier wij je gegevens verwerken en welke mogelijkheden je hebt om je eigen gegevens te beheren en te controleren. Daarom hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Lees hieronder verder voor de volledige verklaring.

Heb je vragen over onze privacyverklaring? Twijfel dan niet en neem contact op via deze link.

De belangrijkste principes:

 • Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en e-mailadres van leden verwerken we om te communiceren met jou als geïnteresseerde in de ideeën en activiteiten van Bart Michiels. We bewaren deze gegevens in een beveiligd digitaal systeem.

Rechten

 • Je hebt recht op inzage en correctie
 • Je hebt het recht om vergeten te worden
 • Je hebt het recht om je te verzetten tegen (een deel) van de verwerking van je gegevens

Heb je een klacht?

Twijfel dan niet en neem contact op met ons via deze link. Je kan ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Hieronder kan je de volledige privacyverklaring nalezen.

Privacybeleid – algemene info

Bart Michiels, gevestigd Bolwerkstraat 51,  2200 Herentals, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bartmichiels.be  – Bolwerkstraat 51 – 2200 Herentals – België – +32496626517

Bart Michiels is de Functionaris Gegevensbescherming van Bart Michiels. Hij is te bereiken via bart@bartmichiels.be.


Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

Bart Michiels hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende  de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Wat betreft mailing is deze verklaring onderworpen aan Boek XII van het Wetboek van het economisch recht.

Bart Michiels is de Functionaris Gegevensbescherming van Bart Michiels. Hij is te bereiken via bart@bartmichiels.be.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bart Michiels houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Persoonsgegevens die wij verwerken

Bart Michiels verwerkt  persoonsgegevens met als doel belangstellenden te informeren via een contactformulier en een mogelijkheid tot inschrijven op een nieuwsbrief.
We gebruiken ook enkele social media plugins, terug te vinden in de footer van deze webstek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bart@bartmichiels.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens? (verwerkingsdoeleinden)

Bart Michiels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, andere papieren briefwisseling en/of een reclamefolder.
 • Je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Bart Michiels analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, gender, geboortedatum
 • Communicatiegegevens: e-mailadres(sen), telefoonnummer 
Geautomatiseerde besluitvorming

Bart Michiels neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een Bart Michiels) tussen zit. Bart Michiels gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MS Office Suite, WordPress en bijhorende plugins.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bart Michiels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uiterlijk 6 jaar na het laatste gebruik ervan verwijderen we ze manueel. We beloven dat op ons communiezieltje.

Over Cookies

Over Cookies valt heel veel te zeggen. Zoveel zelfs dat we je verwijzen naar een aparte pagina met ons Cookiebeleid.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Samengevat:

Als betrokkene hebt u recht op een correcte en veilige verwerking van de persoonsgegevens.U kan daarom volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
 • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bart Michiels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  of via bart@bartmichiels.be.

Wijziging Privacystatement

Bart Michiels kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op deze website. De laatste wijziging gebeurde op 10 januari 2021.

… en omdat u zo ver geraakt bent: een cadeautje

bart111 1

Alstublieft, en dank u wel.